Akcija – susigrąžink 15 proc. paskolos sumos

Reklaminės akcijos „Susigrąžink 15% nuo paskolos sumos” taisyklės ir sąlygos

                                                                                    Bendrosios nuostatos

1. Reklaminė akcija, vadinama “Susigrąžink 15% nuo paskolos sumos” (toliau – “Reklaminė akcija”), organizuojama Provident Polska S.A. filialo “Provident finansai”, buveinės adresas Naugarduko g. 100, LT-03160 Vilnius, Lietuva (VC Skraidenis), registracijos kodas 303058727 (toliau – “Organizatorius”).

2. Reklaminės akcijos trukmė – nuo 2014 m. lapkričio 11 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. (įskaitytinai) (toliau – “Reklaminės akcijos terminas”.

3. Reklaminėje akcijoje turi teisę dalyvauti visi klientai, kurie per Reklaminės akcijos terminą sudaro su Organizatoriumi Kredito sutartį pagal Grynųjų paketą ar Pinigų pervedimo paketą  ir nenutraukia šių sutarčių pagal procedūras ir terminus, nurodytus Kredito sutartyje (Kredito sutarties pagal Pinigų pervedimo paketą atveju Kredito sutarties data bus laikoma ta data, kai Kredito sutartį pasirašo Organizatorius), toliau – „Dalyviai“.

4. Toliau nurodomi asmenys neturi teisės dalyvauti Reklaminėje akcijoje:

a) Klientai, kurie buvo pažeidę savo įsipareigojimus Organizatoriui pagal anksčiau pasirašytas Kredito sutartis (Kredito sutartis, perduotas Organizatoriaus išieškojimo departamentui);

b) Klientai, kurie įgijo teisę Reklaminės akcijos termino metu gauti Prizą, pagal kitokią Kredito sutartį, pasirašytą su Organizatoriumi;

c) Organizatoriaus darbuotojai ir Sąskaitų tvarkytojai, taip pat jų artimieji šeimos nariai, gyvenantys tuo pačiu adresu, ir

d) verslo tikslų siekiantys fiziniai asmenys, kurie pasirašo Kredito sutartis su jų verslo veikla susijusiais tikslais..

5. Dalyvavimas Reklaminėje akcijoje yra savanoriškas.

6. Pagal Reklaminės akcijos taisykles ir sąlygas, Reklaminė akcija laikoma pardavimų skatinimo forma.

7. Dalyvauti Reklaminėje akcijoje galima tik Dalyviui priėmusiam ir sutikusiam su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis visa apimtimi. Dalyvis įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse ir sąlygose numatytų principų.

8. Šių Taisyklių ir sąlygų tikslais, toliau nurodomos sąvokos turi tokius apibrėžimus:

a) Grynųjų paketas – grynųjų pinigų kreditas, šiuo metu siūlomas Organizatoriaus kartu su papildoma paslauga – Kliento aptarnavimas namuose;

b) Pinigų pervedimo paketas – pinigų kreditas, šiuo metu siūlomas Organizatoriaus be papildomos paslaugos – Klieno aptarnavimo namuose;

c) Klientas – asmuo, kuris šiuo metu yra ar anksčiau buvo kredito sutarties, pasirašytos su Organizatoriumi, šalis;

d) Naujas klientas – fizinis asmuo, kuris dieną prieš prasidedant Reklaminei akcijai arba 26 savaičių laikotarpiu iki Reklaminės akcijos pradžios dienos nebuvo įpareigotas jokios kredito sutarties, pasirašytos su Organizatoriumi;

e) Prizas – piniginis prizas, kurio suma  10% nuo visos Kredito sutarties, pasirašytos Reklaminės akcijos termino metu, vertės, kai visiškai grąžinama Paskola pagal Organizatoriaus Refinansavimo/Konsoliduotą kreditą pagal 2 straipsnio 1 dalies b papunktį, nustatytas Organizatoriaus pagal principus, numatytus šiose Taisyklėse ir sąlygose ir skiriamas paskatinti potencialius klientus pasinaudoti Organizatoriaus paslaugomis. Prizas suteikiamas už Kredito sutartį, pasirašytą Reklaminės akcijos termino metu.

f) Kreditas – piniginis vartojimo kreditas, suteikiamas Organizatoriaus per Reklaminės akcijos terminą bet kokiems tikslams.

                                                                        Reklaminės akcijos principai

1. Kiekvienas Dalyvis, kuris atitinka visus dalyvavimui nustatytus kriterijus, apibrėžtus šių Taisyklių ir sąlygų 1 straipsnyje, taip pat toliau išvardintas sąlygas:

a) Sumokėjo visas Kredito įmokas tokiomis sumomis ir terminais, kaip numatyta atitinkamame Kredito grąžinimo grafike;

b) Nėra visiškai grąžinęs Kredito anksčiau nei 2 savaites prieš paskutinės įmokos mokėjimo termino datą, nurodytą Kredito grąžinimo grafike; ir

c) Bet kuriuo metu per Kredito sutarties laikotarpį neturi susikaupusių Kredito grąžinimo įmokų, viršijančių trijų Kredito grąžinimo įmokų sumą;
gaus Prizą iš Organizatoriaus.

2. Prizo dydis priklauso nuo to, ar Dalyvis per Kredito sutarties galiojimo laikotarpį vėlavo mokėti įmokas pagal Kredito grąžinimo grafiką:

a) Jeigu Klientas visas įmokas pagal Kredito grąžinimo grafiką sumokėjo nepažeisdamas nei vieno Kredito grąžinimo grafike nustatyto įmokų termino, tuomet Prizo dydis yra 15%;

b) Jeigu Klientas vieną Kredito grąžinimo grafike nustatytą savaitinę įmoką sumokėjo praleidęs Kredito grąžinimo grafike nustatytą terminą, o visas kitas įmokas sumokėjo nepažeisdamas Kredito grąžinimo grafike nustatytų terminų, tuomet Prizo dydis yra 10%;

c) Jeigu Klientas dvi arba tris Kredito grąžinimo grafike nustatytas savaitines įmokas sumokėjo praleidęs Kredito grąžinimo grafike nustatytus terminus, o visas kitas įmokas sumokėjo nepažeisdamas Kredito grąžinimo grafike nustatytų terminų, tuomet Prizo dydis yra 5%.

                                                                                        Prizai

1. Prizo vertę nustato Organizatorius pagal bendrą Kredito vertę, apibrėžtą Kredito sutartyje, pasirašytoje su Organizatoriumi per Reklaminės akcijos terminą.

2. Kai Kreditas suteiktas pagal Grynųjų paketą, Prizą išmoka Dalyviui Sąskaitų tvarkytojas ar Pardavimų plėtros vadovas  arba Kredito tarpininkas  per 30 dienų po paskutinės Kredito grąžinimo įmokos sumokėjimo pagal Kredito grąžinimo grafiką. Kiekvienas Dalyvis, kuriam buvo paskirtas Prizas, privalo patvirtinti Prizo gavimą savo parašu Prizo išmokėjimo formoje.

3. Kai Kreditas suteiktas pagal Pinigų pervedimo paketą, Prizas išmokamas Dalyviui į tą banko sąskaitą, į kurią buvo išmokėtas Kreditas, per 30 dienų dienų po paskutinės Kredito grąžinimo įmokos sumokėjimo pagal Kredito grąžinimo grafiką.

4. Teisė į Prizą negali būti perleista tretiesiems asmenims. Joks Prizas negali būti iškeistas į piniginį ekvivalentą.

5. Dalyvis negali reikalauti daugiau kaip vieno pardavimų skatinimo ar konkursinio prizo Kredito sutarčių pasirašymo pagrindais.

6. Nepriklausomai nuo Dalyvio pasirašytų Kredito sutarčių kiekio, Dalyvis gali gauti tik vieną Prizą dėl pasirašytų sutarčių.

7. Visas išlaidas, susijusias su Prizų suteikimu Dalyviams, prisiima Organizatorius.

8. Prizai juos gauti turintiems teisę Dalyviams išmokami laikantis mokesčių įstatymų reikalavimų.

                                                                                            Skundai

1. Skundai gali būti teikiami raštu per 30 dienų po Kredito grąžinimo dienos.

2. Skundo pranešimas, kuriame turi būti nurodytas Reklaminės akcijos Dalyvio vardas, pavardė ir adresas, taip pat jo/jos telefono numeris, data ir įvykio vieta dėl kurio teikiamas skundas, bei prašymas, turi būti siunčiami registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu, „Marketingo“ skyriui, adresu Provident Polska S.A. filialui “Provident finansai”, Naugarduko g. 100, LT-03160 Vilnius, Lietuva (VC Skraidenis), su žyma „Susigrąžink 10% nuo paskolos sumos Reklaminė akcija“.

3. Organizatoriaus įgalioti darbuotojai turi išnagrinėti skundą ir sprendimą dėl jo išsiųsti registruotu laišku skunde nurodytu adresu per 15 kalendorinių dienų.

                                                                                    Baigiamosios nuostatos

1. Šios Taisyklės ir sąlygos sudaro vienintelį dokumentą, apibrėžiantį dalyvavimo Reklaminėje akcijoje principus.

2. Šias Taisykles ir sąlygas galima gauti Organizatoriaus filialuose, Organizatoriaus pagalbos linijoje ir www.provident.lt.

3. Organizatorius nebus atsakingas už tai, kad Dalyviai neatsiims prizų dėl priežasčių, priklausančių nuo Dalyvių.

4. Organizatoriaus atsakomybė Dalyviams apribojama Prizų vertės suma, priskiriama Dalyviui pagal šių Taisyklių ir sąlygų nuostatas.

5. Organizatorius bus laikomas asmens duomenų, reikalingų Reklaminei akcijai, valdytoju. Duomenų teikimas yra savanoriškas. Kiekvienas Dalyvis turi teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Organizatorius nenumato suformuoti Reklaminės akcijos Dalyvių duomenų bazės. Kita vertus, Organizatorius pasilieką teisę saugoti įrodymus apie Prizų išdavimą laimėtojams, taip pat su tuo susijusius dokumentus ir duomenis.

6. Taisyklėse ir sąlygose nenumatytais klausimais sprendimus priims Reklaminės akcijos Organizatorius ir bus taikomi bendrieji įstatymai ir normos.

7. Organizatorius pasilieka teisę pakeisti šias Taisykles ir sąlygas dėl svarbių priežasčių, įskaitant Reklaminės akcijos termino pratęsimą.

8. Jeigu Prizo išmokėjimo dieną Organizatorius privalo kaip mokesčių mokėtojas mokėti mokesčius nuo Prizo vertės, išmokėtinos Dalyviui, Organizatorius šiuos mokesčius apskaičiuos ir sumokės taip, kad Dalyvis po apmokestinimo gautų visą šiose Taisyklėse ir sąlygose numatytą Prizo vertę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *